Ovo nije još jedan standardan tekst: Digitalna transformacija iz drugog ugla

Katarina Marinković

20.07.2022

Svima je važna, svi žele da je ubrzaju ali je svako posmatra na svoj način. Digitalna transformacija je možda najveći prioritet poslovnom svetu i praktično da ne postoji kompanija koja nije započela ili bar razmotrila uvođenje neke digitalne inicijative.

U ovom tekstu nećemo se baviti definicijom digitalne transformacije niti razlozima za njeno pokretanje. Takvi tekstovi se lako mogu pronaći na internetu. Ovaj članak, međutim, namenjen je čitaocu koga zanima koji su to važni, a često zanemareni ili nedovoljno dobro sprovedeni aspekti digitalizacije iz ugla jedne tehnološke kompanije.

1. Upravljanje promenama (change management)

Uporedo sa rastom digitalnih inicijativa i projekata transformacije u velikim kompanijama došlo je do evolucije change management discipline. Upravljanje promenama ranije se ostavljalo za sam kraj. Drugim rečima, fokus je primarno bio na procesu implementacije a zatim na uticaju ovog procesa na radno okruženje. Taj uticaj bi se analizirao, pa bi se na osnovu analize kreirao plan za upravljanje promenama.

U eri digitalizacije, change management postaje ključni aspekat kojim se treba baviti pre nego što se započne bilo koji projekat digitalne transformacije. O efektima promena treba razgovarati sa ljudima kako bi se osigurala njihova podrška na samom startu.

Ako zaposleni ne razumeju šta se i zašto menja, ako promene vide kao pritisak umesto kao put ka efikasnijem radu, verovatno je da će doći do neprihvatanja (ili čak pobune). Svrha change managementa jeste da razvije kuluturu agilnog, entuzijastičnog prihvatanja novih i alternativnih rešenja. To je najefikasnije obezbediti kombinacijom obučavanja i komunikacije.

„Ako se ljudi ne promene, sistemi ne mogu da se implementiraju na pravi način.“

Aleksandar Nedeljković, Mainstream CBO

2. Fokus na poslovnim ciljevima – ne individualnim tehnologijama

Uspešna digitalna transfomacija je retkost. Da, dobro ste pročitali.

Prema studiji Boston Consulting Grupe, čak 70% projekata digitalne transformacije završava se neuspešno, uz ozbiljne posledice – gubitak dragocenog vremena, resursa i novca. Kako da vaši projekti izbegnu sličnu sudbinu? Kako da budete među onih srećnih (ili možda strateških bolje orijentisanih) 30%?

Tehnološke promene koje se uvode u kompanijama trebalo bi bazirati na jasnim poslovnim ciljevima, uz razumevanje tekućih i budućih promena. Microsoft, jedan od pionira IT inovacije, razvio je sopstvenu metodologiju digitalne transformacije zasnovanu na četiri stuba.

Na ovu metodologiju oslanjaju se i Mainstream eksperti kako bi pomogli klijentima da svoju transformaciju pažljivo i sistematski isplaniraju. U takvom pristupu fokus se stavlja na stvaranje vrednosti u različitim aspektima biznisa, a sa ciljem da se osnaži kompletno poslovanje.

Naravno, može se izabrati i drugi pravac – zaletanje u digitalizaciju pod mantrom “tehnologija je rešenje za sve probleme”. Problem sa ovom školom mišljenja je što zanemaruje druge aspekte koji mogu da utiču na performans kompanije.

Zamislimo da kompanija odluči da implementira CRM sistem kako bi unapredila komunikaciju sa klijentima i povećala prodaju. Bez obzira o kom rešenju je reč, redovan unos podataka i održavanje CRM sistema su neophodni kako bi prodajni tim uvek imao pri ruci informacije o lidovima i klijentima. Ukoliko ovi procesi nisu uređeni a aplikacija nije kompatibilna sa procesima kompanije i unosi konfuziju umesto da pomaže, rezultati će izostati.

Digitalna transformacija i projekti u okviru tog putovanja moraju biti deo integrisane strategije na organizacionom nivou dok je tehnologija pre svega alat za dostizanje definisanih ciljeva.

PRIMER IZ PRAKSE: PROCENA DIGITALNE ZRELOSTI NA NIVOU SVIH POSLOVNIH PROCESA U KOMPANIJI NELT

3. Transformacija podataka

Tradicionalni pristup upravljanju podataka (podaci raštrkani na raznim sistemima, koji manje ili više komuniciraju), kompleksan je i podložan greškama. Umesto da se brzo konsiliduju, analiziraju i iskoriste za donošenje strateških odluka, podaci ostaju zarobljeni u takozvanim infomacionim silosima. Prevedeno na netehnički jezik, kompanija sa ovakvom organizacijom podataka ima veliki kapital iz koga ne stvara (dovoljnu) poslovnu vrednost.

Naše iskustvo rada na brojnim projektima procene digitalne zrelosti uči da su podaci često prva oblast koju treba urediti. Njihova transformacija je deo šire strategije- promene načina rada. To, međutim, ne znači da je reč o jednostavnoj inicijativi. Naprotiv.

Put ka transformaciji je dug, a faktora koje treba uzeti u obzir je mnogo, poput strukture podataka, odluka o tome gde će se podaci čuvati i za šta će se koristiti. Za razliku od perioda kada se sve čuvalo na lokaciji (on-premise) danas su kompanijama na raspolaganju kombinacije sopstvenih i cloud tehnologija. Mnoge organizacije, među kojima je Norwegian Airlines, prepoznale su ovu,hibiridnu data strategiju, kao stratešku važnu.

4. Ekspertiza za sprovođenje i ubrzanje digitalnih inicijativa

Piter Diamandis, investitor i suosnivač Singularity Univerziteta, u svojoj knjiži Budućnost je brža nego što mislite (The Future is Faster Than You Think) zapisao je: ”U sledećoj deceniji postići ćemo veći progres nego u proteklih 100 godina.” Moderan poslovni svet prolazi kroz period vrtoglave transformacije, a svaku od tih promena predvode ljudi.

Već smo pisali o velikim izazovima kompanija u pronalaženju tehnoloških kadrova. Podjednako važno (a nekada i jednako izazovno) kao reguritovanje ovih eksperata jeste uspostavljanje tehnoloških partnerstva. Kompanije na putu ka modernizaciji, bilo da je reč o manjim i srednjim preduzećima ili razgranatim korporacijama, mogu da ostvare velike prednost tako što će se osloniti na eksterno iskustvo. Sveža perspektiva, fokusirana ekspetiza i podrška ubrzavaju stvaranje vrednosti od novih inicijativa, uz veću transparentnost, efikasnost i pouzdanost.

Za naše klijente, podrška specijalizovanog partnera bila je od presudnog značaja u inicijativama poput:

MK GRUPA: Put ka digitalizaciji

Na početku svog digitalnog putovanja, MK Grupa je postavila jasne ciljeve i zahteve koje IT infrastruktura mora da ispuni. Želeći da unapedi efikasnost i otpornost svog IT ekosistema, koji se vremenom razgranao na desetine sistema i procesa, kompanija je potražila partnera za detaljnu tehnološku dijagnosiku i procenu usklađenosti infrastrukture sa poslovnim zahtevima.

Započnite (ili nastavite) uspešnu digitalnu transformaciju

Promene su kompleksne, ali neizbežne kako bi kompanija osigurala konkurentnost na tržištu.

Uprkos statistici, vaša digitalna transformacija može da pruži željene rezultate – bilo da su u pitanju efikasniji procesi, bolje korisničko iskustvo, brži razvoj novih poslovnih inicijativa i li proizvoda. Ukoliko želite da izvršite procenu vaše digitalne zrelosti ili vam je potrebna strateška podrška za modernizaciju IT infrastrukture, Mainstream eksperti su tu da vam pomognu.

Najnoviji članci

E-commerce hosting – najčešće greške

Kada je reč o hosting rešenju za vaš e-commerce vebsajt, teško da sebi možete da priuštite propuste.

6 koraka do disaster recovery plana

Nije tajna da u današnjem digitalnom dobu sva uspešna preduzeća funkcionišu oslanjajući se na informacione tehnologije.

Šta je cloud? Vodič kroz cloud computing

Cloud tehnologija je značajno uticala na način na koji kompanije promišljaju i upravljaju svojim IT resursima.