Politika privatnosti

Uvod

U ovoj Politici privatnosti objašnjavamo kako obrađujemo Vaše podatke o ličnosti kada posetite sajt www.mainstream.eu/rs („Vebsajt“) i kontaktirate nas sa upitom preko Vebsajta, kada Vaš poslodavac odluči da sarađuje sa nama, kao i u drugim situacijama koje će detaljnije biti objašnjene u nastavku.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno. Primera radi, to može biti Vaše ime i prezime, adresa stanovanja, email adresa, broj bankovnog računa, broj telefona i mnogi drugi.

U slučaju da Vebsajt sadrži link ka drugim sajtovima ili servisima, molimo Vas da se upoznate sa zasebnim politikama privatnosti takvih sajtova, odnosno servisa.

Rukovalac podacima o ličnosti

Mi smo kompanija Mainstream doo Beograd,sa adresom sedišta u ulici Studentski trg br. 4, 11 000 Beograd („Mainstream“ ili „mi“), i mi smo rukovalac Vašim podacima o ličnosti. Ovo znači da mi, kao rukovalac, određujemo svrhu i način obrade Vaših podataka o ličnosti. Ukoliko imate pitanja u vezi sa Vašim podacima o ličnosti koje obrađujemo, možete nas kontaktirati preko mejl adrese: kontaktlice.gdpr@mainstream.eu

Mainstream je kompanija koja nudi hosting, cloud i druge usluge IT podrške kompanijama. („Usluge“). Kako bismo pružili Usluge, obrađujemo određene podatke naših klijenata u svojstvu obrađivača, ali isključivo u skladu sa njihovim instrukcijama i u njihovo ime. Tamo gde obrađujemo podatke naših klijenata u cilju pružanja usluga u svojstvu obrađivača, zaključili smo potrebne ugovore o obradi u skladu sa zakonom i preduzeli odgovarajuće tehničke i organizacione mere da sačuvamo integritet podataka koje obrađujemo. Imajući u vidu da se u odnosu na podatke naših klijenata koje obrađujemo u sklopu pružanja Usluga pojavljujemo u ulozi obrađivača, molimo Vas da se upoznate sa zasebnim politikama privatnosti takvih lica kao rukovaoca.

Vrste podataka koje obrađujemo i svrha obrade

Obrađujemo nekoliko kategorija podataka o ličnosti u nekoliko različitih situacija.

Ukoliko nas kontaktirate preko Vebsajta preko postojeće kontakt forme sa upitom o našim uslugama ili želite da nam pošaljete svoje mišljenje ili drugu poruku u vezi našeg poslovanja, od Vas prikupljamo ime, prezime, poslovni mejl i naziv kompanije u kojoj radite, kako bismo mogli da Vam što preciznije odgovorimo na upit.

Ukoliko se prijavite na webinare koje organizujemo preko aplikacije Zoom, od Vas ćemo prikupiti ime, prezime, mejl i kompaniju kako bismo mogli da sprovedemo webinar, pošaljemo vam stručne materijale i slično. Za sve detalje u vezi sa tim kako Zoom aplikacija obrađuje podatke o ličnosti, najljubaznije Vas molimo da se upoznate sa njihovom politikom privatnosti.

Ukoliko Vaš poslodavac poslovno sarađuje sa nama, obrađivaćemo podatke kao što su Vaši kontakt podaci i radna pozicija, kako bismo mogli da uspostavimo poslovni odnos, pružimo i naplatimo naše Usluge. Minimum Vaših kontakt podataka možemo čuvati i nakon prestanka poslovne saradnje sa Vašim poslodavcem, kako bismo Vas, s vremena na vreme, obaveštavali mejlom o našim ponudama i pogodnostima u vezi sa Uslugama, za šta imamo legitimni interes. U navedenom slučaju, uvek možete od nas zahtevati da prestanemo sa obradom Vaših podataka u cilju vršenja direktnog marketinga, klikom na link ’Odjava’, nakon čega ćemo prestati da Vas kontaktiramo.

U slučaju da prisustvujete našim kompanijskim događajima, može se desiti da budete fotografisani, o čemu ćete primiti posebno prethodno obaveštenje kada pristignete na događaj. Imamo legitimni interes da fotografije sa naših javnih događaja objavljujemo na Vebsajtu ili na našim profilima na društvenim mrežama, kako bismo javnost obavestili o svrsi konkretnog događaja. U svakom trenutku možete od nas zahtevati da Vašu objavljenu fotografiju sklonimo sa našeg Vebsajta ili društvene mreže preko kontakt mejla kontaktlice.gdpr@mainstream.eu nakon čega ćemo to i učiniti ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi.

Ukoliko fizički posetite naš poslovni prostor, iz bezbednosnih razloga vodimo evidenciju ulazaka u naš prostor, pa ćemo tom prilikom prikupiti Vaše ime i prezime, broj lične karte i kompaniju iz koje dolazite.

Ukoliko se prijavite za posao kod nas, od Vas ćemo prikupiti Vaš CV kako bismo obavili proces regurtacije i zaposlili odgovarajućeg kandidata. Ako niste izabrani za poziciju, prestaćemo sa obradom Vaših podataka osim ako smatramo da Vaš profil može odgovarati nekoj poziciji u budućnosti. Samo u tom slučaju imamo legitimni interes da sačuvamo Vaš CV i da Vas kontaktiramo u budućnosti.

Svrha obrade i pravni osnov

Vaše podatke koje prikupljamo da bismo uspostavili saradnju sa našim klijentima (Vašim poslodavcem) i naplatili Usluge koje pružamo, obrađujemo po osnovu zaključenja ili izvršenja ugovora.

Ako nastavimo da čuvamo Vaše kontakt podatke nakon prestanka saradnje sa našim klijentima, to radimo na osnovu legitimnog interesa, kako bismo Vam slali obaveštenja o našim Uslugama za koje opravdano verujemo da mogu zanimati organizaciju u kojoj radite.

Takođe na osnovu legitimnog interesa možemo obrađivati fotografije na kojima se nalazite, a snimljene na našim javnim poslovnim događajima. Ili, na osnovu legitimmnog interesa možemo čuvati CV koji ste nam poslali prijavljivajući se na posao u našoj kompaniji, ako verujemo da ste profil osobe koji u budućnosti možemo angažovati.

Imamo legitimni interes da vodimo evidencije eksternih posetilaca naših poslovnih prostorija, iz bezbednosnih razloga.

Vaše podatke u slučaju da nas kontaktirate radi uspostavljanja potencijalne poslovne saradnje obrađujemo na osnovu zaključenja i izvršenja ugovora. U slučaju da nas kontaktirate da biste izrazili svoje mišljenje, Vaše podatke obrađujemo na osnovu legitimnog interesa.

U slučaju da Vaše podatke obrađujemo na osnovu pristanka, Vaš pristanak možete povući u svakom trenutku.

Sa kim delimo Vaše podatke?

Vaše podatke možemo deliti isključivo sa partnerima koji nam pomažu ili omogućavanju pružanje Usluga (partneri koji poseduju odgovarajuću IT infrasturkturu uz pomoć koje pružamo Usluge, ili omogućavaju naplatu Usluga, ili online servisi koji omogućavaju lakšu obradu podataka). Osigurali smo da takvi partneri, kao naši obrađivači, podobrađivači ili zajednički rukovaoci, budu ugovorno obavezani da imaju pristup samo neophodnim podacima, kao i da preduzmi potrebne tehničke i organizacione mere da osiguraju bezbednost takvih podataka u skladu sa zakonom.

Zaštita integriteta podataka

Staramo se o tome da Vaši podaci budu bezbedni. Sa tim u vezi, implementirali smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da Vaše podatke o ličnosti zaštitimo od neovlašćene obrade i od slučajnog gubitka, oštećenja ili uništenja. Primera radi, integritet Vaših podataka štitimo tako što samo određene osobe u našoj organizaciji imaju pristup podacima, a koristimo i odgovarajuće šifre koje se redovno menjaju.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Vaše podatke o ličnosti prikupljamo i čuvamo samo dok za to postoji objektivna poslovna potreba, nakon čega ih brišemo i prestajemo sa obradom.

Primera radi, podatke koje prikupimo preko kontakt forme na sajtu čuvamo najduže godinu dana, a takođe godinu dana čuvamo podatke koje prikupimo prilikom Vašeg prijavljivanja na naš webinar.

Podatke o kontakt osobama zaposlenih kod naših klijenata čuvamo dok postoji poslovna saradnja, kao i dok ne proteknu potrebni zakonski rokovi nakon prestanka takve saradnje.

Ukoliko niste dobili posao za koji ste se prijavili u našoj kompaniji a smatramo da ste kandidat koji potencijalno može biti zanimljiv za zaposlenje na nekoj sličnoj poziciji, čuvaćemo Vaš CV još godinu dana, nakon čega ga brišemo.

Ako ste prisustvovali našim kompanijskim događajima i bili fotografisani, te fotografije čuvamo godinu dana, nakon čega ih brišemo.

Ukoliko fizički posetite naš poslovni prostor i od Vas prikupimo podatke za evidenciju ulazaka i dolazaka, te podatke čuvamo godinu dana, nakon čega ih brišemo.

Transfer podataka

Ne iznosimo Vaše podatke van teritorije Republike Srbije.

Vaša prava u vezi sa podacima o ličnosti

Imate sledeća prava u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti:

  • Ukoliko želite da Vam dostavimo kopiju Vaših ličnih podataka koje obrađujemo, možete nam se obratiti sa zahtevom za dostavljanje takve kopije;
  • Ukoliko smatrate da su Vaši lični podaci koje obrađujemo netačni ili nepotpuni, možete nam se obratiti sa zahtevom za ispravku ili dopunu takvih podataka;
  • Ukoliko želite pristup i uvid u Vaše podatke o ličnosti, možete nam se obratiti sa zahtevom za pristup i uvid;
  • Ukoliko želite da ograničite obradu Vaših ličnih podataka, odnosno želite da ih obrišemo i prestanemo sa obradom, možete nam se obratiti sa odgovarajućim zahtevom, a mi ćemo udovoljiti istom u skladu sa zakonom;
  • U slučajevima u kojima obrađujemo Vaše podatke na osnovu pristanka, možete povući Vaš pristanak u bilo koje doba, na osnovu čega ćemo prestati sa takvom obradom.
  • Ukoliko ne želite da više primate e-mailove kojima Vas obaveštavamo o različitim pogodnostima u vezi sa našim Uslugama, možete se odjaviti tako što kliknete na link ’Odjava’ (eng. ’unsubscribe’) na dnu svakog mejla.
  • Imate pravo da od nas zahtevate da lične podatke koje ste nam dostavili od nas primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, i pravo da ove podatke prenesete drugom rukovacu bez ometanja, u skladu sa zakonom;
  • Ukoliko smatrate da je to opravdano, imate pravo da nam u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu koja je potrebna radi ostvarenja naših legitimnih interesa, a mi ćemo, ukoliko postoje zakonsi razlozi za to, prekinuti sa takvom obradom;
  • Imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu svojih podataka o ličnosi koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje.
  • U slučaju da se obrada Vaših podataka o ličnosti vrši automatizovano, imate pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci donetoj isključivo na osnovu automatizovane obrade, ili osporavanje takve odluke, u skladu sa zakonom.

Gore navedena prava možete ostvariti tako što ćete nas kontaktirati preko mejla: kontaktlice.gdpr@mainstream.eu

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije, kome možete podneti i pritužbu u skladu sa zakonom.

Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Izmene i dopune Politike privatnosti

Ukoliko odlučimo da izmenimo Politiku privatnosti, sve izmene ćemo postaviti na ovoj stranici. U slučaju da nove izmene Politike privatnosti nalažu nove načine obrade Vaših podataka o ličnosti za koje je, u skladu sa zakonom, potreban Vaš pristanak, mi ćemo takav pristanak od Vas naknadno tražiti.

Informacije o obradi Vaših ličnih podataka od strane Albacross

Obaveštavamo vas o obradi ličnih podataka u ime Albacross Nordic AB („Albacross“).

Informacije prikupljene putem kolačića postavljenih na vašem uređaju koje se kvalifikuju kao lični podaci obrađivaće Albacross, platforma koja nudi usluge identifikacije posetilaca i ciljanog oglašavanja sa kancelarijama u Stokholmu i Krakovu. Molimo vas da pogledate dole za potpune kontakt podatke.

Svrha obrade ličnih podataka je omogućavanje Albacross-u da poboljša uslugu pruženu nama i našem veb sajtu (npr. usluga „Intent“), dodavanjem podataka u njihovu bazu podataka o kompanijama. Baza podataka Albacross će pored „Intent Data“ biti korišćena za ciljeve ciljanog oglašavanja prema kompanijama i u ovu svrhu podaci će biti preneti trećim pružaocima usluga podataka. Radi jasnoće, ciljno oglašavanje se odnosi na kompanije, a ne na pojedince.

Podaci koji se prikupljaju i koriste od strane Albacross-a za postizanje ove svrhe su informacije o IP adresi sa koje ste posetili naš veb sajt i tehničke informacije koje omogućavaju Albacross-u da razlikuje različite posetioce sa iste IP adrese. Albacross čuva domen iz unosa obrasca kako bi povezao IP adresu sa vašim poslodavcem.

Za potpune informacije o obradi ličnih podataka, molimo vas da pogledate Politiku privatnosti Albacross-a.
Albacross Nordic AB Companyreg. no 556942-7338
Tegelbacken 4A
111 52 Stockholm, Sweden
www.albacross.com – contact@albacross.com