Kontinuitet poslovanja i Disaster Recovery: dva stuba sigurnog biznisa

Katarina Marinković

08.06.2021

Pojmovi disaster recovery i business continuity se često pominju zajedno, a neretko i smatraju sinonimima. Premda usko povezani, ovi pojmovi označavaju različite aktivnosti koje kompanija treba da preduzme kako bi zaštitila svoje poslovanje od neplaniranih scenarija ili katastrofa.

Business Continuity vs Disaster Recovery: u čemu je razlika?

Busines continuity (BC) plan predstavlja niz procedura kojima se definiše kako će kritične poslovne funkcije i operacije kompanije nastaviti sa radom u slučaju nepredviđenih nepovoljnih okolnosti. Ovaj plan daje odgovor na pitanje “kako da održite svoje poslovanje operativnim u slučaju katastrofe?”.

Disaster recovery (DR) plan je deo BC plana i odnosi se na aspekt oporavka IT sistema – očuvanja podataka, pokretanja ključnih aplikacija, oporavka infrastrukture kompanije i drugih tehnoloških komponenti.

Zašto je bitno da imate Business Continuity i Disaster Recovery plan?

Prema istraživanjima, oko 40% firmi koje zadesi neka vrsta katastrofe ne uspe u potpunosti da se oporavi. Budućnost se, naravno, ne može predvideti, ali se može planirati – i to je svakako jedan od bitnijih zadataka rukovodilaca.

Kompanija bi morala da bude svesna potencijalnih rizika koji joj prete i za njih pripremljena kroz jasno definisane, transparentne procedure, smernice i korake koji će omogućiti da se očuvaju ključne poslovne funkcije.

Kada govorimo o rizicima, oni mogu biti različitog porekla: prirodne katastrofe, ljudska greška, sigurnosni upadi, industrijska sabotaža, velike tržišne promene i slično.

Od čega se sastoji Busines Continuty plan?

Prvi korak u izradi Business Continuity plana je analiza i otkrivanje potencijalnih rizika, a zatim i i verovatnoće da se baš ti rizici dogode. Zatim sledi razmatranje njihovog uticaja na poslovanje:

  • Koje su to ključne poslovne funkcije, ljudi, resursi koji su ugroženi
  • Procena maksimalnog vremena za koje se pojedinačne funkcije moraju oporaviti nakon neželjenog događaja
  • Analiza resursa, saradnika i podrške koji su neophodni za rad kritičnih poslovnih operacija.

Sledeća faza je izrada samog plana – definisanje najefikasnijih načina za oporavak od svakog od definisanih rizika, koji obuhvata i otkrivanje adekvatnog rešenja za oporavak. Važan element je i finasijski aspekat: analiza isplativnosti u odnosu na kritičnost poslovne funkcije.

Kontinuitet poslovanja i Disaster Recovery | Mainstream

Kao rezultat ovih koraka, dobija se niz konkretnih procedura za eskalaciju, aktiviranje plana oporavka, informisanje i podelu odgovornosti, prelazak na alternativne procedure i operacije. Na ovaj način kompanija osigurava da brzo da pređe u implementaciju plana u slučaju katastrofe. Ovako definisani plan zahteva stalnu reviziju i unpaređenja kako bi ostao u skladu sa svim internim organizacionim, ali i eksternim promenama. Takođe, imajući u vidu da Business Continity obuhvata celokupno poslovanje, na ovom projektu treba da sarađuje više timova iz ključnih poslovnih sektora. Često se dešava i da kompanije angažuju eksterne stručnjake koji ih vode kroz ovaj proces koristeći proverene metodologije.

Kako napraviti dobar Disaster Recovery plan?

Kao deo celokupne strategije kontinuiteta, DR plan bavi se oporavkom ključnih podataka i informacionih sistema i obično je za njegovo definisanje zadužen IT tim kompanije. Obzirom na značaj koji IT sistem danas ima za poslovanje, adekvatno definisano disaster recovery rešenje i plan su izuzetno bitan aspekt poslovnog kontinuiteta.

Glavni koraci u definisanju DR plana su:

  • Analiza i popis svih IT komponenti koje su ključne za poslovanje kompanije;
  • Organizacija elemenata po faktoru kritičnosti;
  • Definisanje perioda oporavka (recovery time objective) i tačke oporavka (recovery point objective);
  • Definisanje strateških aktivnosti i dodela odgovornosti;
  • Dokumentovanje procedura, testiranje i evaluacija plana;
  • Stalno unapređenje i revizija.

Budite spremni za svaki scenario

Uz Mainstream Disaster Recovery rešenje zasnovano na Enterprise Cloud platformi vaši podaci su sigurni i mogu se povratiti u bilo kom trenutku. Naše rešenje obuhvata konsultantski pristup za definisanje DR strategije i personalizovanog rešenja krojenog prema potrebama vašeg poslovanja, sa fokusom na pronalaženju najboljih opcija za konkretne IT servise.

Mainstream stručnjaci će analizati vaše infrastrukturne rizike, kritične poslovne procese, aplikacije i postojeće tehnologije, i predložiti rešenje sa cost-benefit analizom. Naš angažman podrazumeva i dizajn Disaster Recovery arhitekture, izradu plana implementacije a zatim i implementaciju rešenja, testiranje, izmene i stalni nadzor uz 24×7 nezavistan sistem za nadgledanje i obaveštavanje.

Zanima vas kako da obezbedite kontinuitet poslovanja i efikasnu DR strategiju za vaš biznis? Tu smo za sva vaša pitanja.
Kontakirajte naše eksperte.

Prijavite se na newsletter

Ukoliko želite da dobijate relevantne vesti i nove blog tekstove ostavite svoj kontakt.

Najnoviji članci

E-commerce hosting – najčešće greške

Kada je reč o hosting rešenju za vaš e-commerce vebsajt, teško da sebi možete da priuštite propuste.

6 koraka do disaster recovery plana

Nije tajna da u današnjem digitalnom dobu sva uspešna preduzeća funkcionišu oslanjajući se na informacione tehnologije.

Šta je cloud? Vodič kroz cloud computing

Cloud tehnologija je značajno uticala na način na koji kompanije promišljaju i upravljaju svojim IT resursima.