Optimizacija IT infrastrukture na putu ka digitalizaciji

MK Grupa je tokom svog poslovanja značajan deo rasta svojih operacija realizovala kroz akvizicije. Vremenom, kako se više kompanija pridruživalo, IT sistem se razgranao na desetine drugih sistema i procesa. Kao posledica ovakvog okruženja, operacije su se realizovale uz visoke troškove, a saradnja i unapređenja na polju IT-a su bili izazovni. Dodatan faktor je želja MK Grupe da se pripremi za svoj put digitalizacije.

Ciljevi

 • Uspostaviti IT infrastrukturu koja je spremna da podrži trenutne i buduće operacije MK Grupe.
 • Obezbediti efikasnost infrastrukture.
 • Osigurati otpornost sistema na nepredviđene događaje i prekide u radu.
 • Uspostaviti IT infrastrukturu koja obezbeđuje kontinuitet poslovanja.

Pristup

 • Temeljna IT i tehnološka dijagnostika.
 • Procena usklađenosti IT infrastrukture s poslovnim prioritetima i potrebama.
 • Fokus na mogućnosti za efiikasnije upravljanje IT resursima.
 • Analiza ekonomske vrednosti IT infrastrukture, gledano kroz TCO.

Rezultati

 • Analiza i zaključci o ranjivosti infrastrukture i izloženost rizicima.
 • Analiza i zaključci o kapacitetu postojeće infrastrukture.
 • Postizanje optimalnog vida IT infrastrukture.
 • Prioritizovani tok aktivnosti do realizacije željenog stanja.

MK Group, kao jedan od najvećih poslovnih sistema u regionu, ujedno je i sistem sa najkonzistentnijim rastom u regionu. Kroz svoj poslovni razvoj kompanija se suočila i sa rastućim izazovima na polju tehnologije. IT sistemi predviđeni za korporacije i biznise su ranije smatrani relativno stabilnim i nepromenjivim. Imajući u vidu pretpostavku nepromenjivosti, nisu ni postojali posebni zahtevi prilikom upravljanja njima, jer je i kompleksnost bila značajno niža. Danas se javlja pritisak da se IT sistemi usklade sa velikim talasima tehnoloških i poslovnih promena. Ove promene su se odrazile i na poslovanje MK Grupe.

MK Group je holding kompanija u čijem je sastavu više od 75 povezanih preduzeća koja posluju u Srbiji i inostranstvu. Oblasti kojima se preduzeća bave su mesna industrija, obnovljivi izvori energije, finansijske i IT usluge, trgovina nekretninama, turizam i dr. MK Group je jedan od najvećih i najuspešnijih poslovnih sistema u zemlji i predstavlja lidera u agrarnoj industriji i šećernoj industriji u Srbiji.

Istorijski, MK Grupa je značajan udeo rasta svojih operacija realizovala kroz akvizicije. Vremenom, kako se više kompanija pridruživalo, IT sistem se razgranao na desetine drugih sistema i procesa. Ključna infrastruktura kompanija koje su deo MK Grupe je raspoređena na 18 lokacija koje povezuje više od 7000 zaposlenih.

Izazov: IT sistem koji podržava rast MK Group

Kao posledica ovakvog okruženja, operacije su se realizovale uz visoke troškove, a saradnja i unapređenja na polju IT-a su bili izazovni. Dodatni faktor je želja MK Grupe da se pripremi za svoj put digitalizacije i da obezbedi infrastrukturu koja može da taj put adekvatno podrži. Na početku svog puta digitalizacije, MK Grupa je postavila jasne ciljeve i zahteve koje IT infrastruktura mora da ispuni. Mainstream je zajedno sa konsultantskim timom kompanije PwC Srbija pristupio realizaciji ovog projekta kako bi pomogli MK Grupi da odgovori na predstojeće izazove.

Dolazak do rešenja i rezultati za MK Group

Prilikom realizacije svakog konsultantskog projekta u središte se postavlja biznis i njegove potrebe. Nakon definisanja zahteva klijenata i razumevanja pravca razvoja osnovnog poslovanja, pristupili smo analizi tehnoloških i organizacionih elemenata infrastrukture.

U periodu od šest nedelja, zajednički konsultantski tim je sproveo analizu na osnovu postojećeg stanja i pravca budućeg razvoja MK Grupe. Prikaz postojećeg stanja je formiran kroz obilazak ključnih IT lokacija i detaljan opis trenutnog načina sprovođenja IT operacija u saradnji sa IT timom MK Grupe. Kroz prikupljanje i analizu podataka o svim aspektima funkcionisanja IT infrastrukture, definisane su preporuke i prioriteti u dostizanju optimalne IT infrastrukture.

Preporuka se sastoji od analize ranjivosti infrastrukture i njene izloženosti različitim rizicima koji mogu da ugroze rad infrastrukture i poslovanje kompanije. Kroz analizu trenda i razmatranje budućih planova za razvoj poslovnog sistema MK Grupe izvršena je i analiza kapaciteta postojeće infrastrukture. Na osnovu ovih elemenata formulisan je predlog koraka po prioritetima koji obezbeđuju da IT infrastruktura MK Grupe funkcioniše na optimalnom nivou. Još važnije, postavljen je temelj za digitalizaciju poslovanja uz pouzdanu podršku poslovnim procesima.

Case study

Ukoliko želite da saznate koji je proces izrade Analize kapaciteta postojeće IT infrastrukture i predloga koraka za dalji rad – preuzmite dokument.

Saznajte kako Mainstream može da unapredi Vaše poslovanje.

Kontaktirajte nas na business@mainstream.eu ili popunite našu kontakt formu.

Ostale studije slučaja

Kako je AI startup unapredio dostupnost aplikacije i optimizovao troškove AWS infrastukture 

Jedan od glavnih ciljeva bio je da se obezbedi visoka dostupnost Blockade Labs aplikacije uz EC2 instance na Amazon Web Services (AWS) cloud-u.

Od shared hostinga do cloud skalabilnosti

Jedan od ciljeva projekta bio je da se klijentima Sava Osiguranja obezbedi vrhunsko online iskustvo uz 24/7 dostupnost sajta i optimalne performanse veb prodavnice.

Kako je regionalni retail lider unapredio skalabilnost i pouzdanost core biznis aplikacija

Jedan od glavnih ciljeva projekta bio je da se obezbedi skalabilnost IT infrastrukture kako bi se ispratio dinamičan rast poslovanja.