Оптимизация на решенията за възстановяване при бедствие

Като една от водещите банки в Сърбия, AIK Banka се фокусира върху изграждането на дълготрайни взаимоотношения, които се основават на сигурност и доверие. Всяка минута, през която системите са недостъпни, представлява риск за реализиране на приходите, както и за производителността и репутацията пред клиентите. Ръководството на AIK Banka осъзнава необходимостта от подобряване и оптимизиране на съществуващия план за възстановяване при бедствия.

Цели

 • Изготвяне на надежден план за възстановяване при бедствия, който ще осигури непрекъснатост на дейността и ще замени съществуващото оборудване
 • Интеграция на системите на AIK Banka и Jubanka
 • Модернизиране на платформата, без да се променят вече използваните технологии и мрежова топология
 • Оптимизиране на програмата за лицензиране
 • По-добро решение, но с по-ниски общи разходи за притежание (TCO)

Подход

 • Подобряване на системата, като се следват вече определени технологии и бизнес процеси
 • Анализиране на настоящи и бъдещи нужди, представяне на алтернативни решения, както и предлагане на оптимален план за миграция
 • Изпълняване на решения чрез ефективно сътрудничество и комуникация със съществуващи партньори и сътрудници
 • Поемане на отговорност за функционалността и достъпността на самия сървър съгласно договореното споразумение за ниво на обслужване (SLA)

Резултати

 • Надежден и оптимален план за възстановяване при бедствия, съобразен със съществуващите работни процеси, технологии и партньори
 • 40% по-ниски разходи за ИТ инфраструктура в сравнение с вътрешното решение
 • Виртуализирана система на Jubanka, интегрирана в системата на AIK Banka
 • Гъвкавост и удовлетвореност на клиентите, както от техническа, така и от бизнес гледна точка

AIK Banka е една от водещите банки в Сърбия, която си е изградила добра репутация на надеждна финансова институция благодарение на устойчивата си бизнес стратегия, съобразена с нуждите на своите клиенти. В желанието си да бъде в крак с времето банката инвестира в разработването на цифрови услуги и решения за безопасност в областта на електронното и мобилното банкиране.

В изпълнение на една от стратегическите си цели AIK Banka се ангажира с подобряването на позицията си на вътрешния и регионалния пазар чрез капиталова инвестиция в Gorenjska Banka a.d., а от април 2017 г. е едноличен собственик на Alpha Bank Srbija (по-късно преименувана на Jubanka a.d.).

В рамките на сътрудничеството си двете банки си поставиха нови пазарни цели, най-вече в подобряване на броя и качеството на своите услуги, оптимизиране на оперативните разходи и издигане на цялостната им дейност на по-високо ниво.

AIK Banka обаче трябваше едновременно с това да се съсредоточи върху подобряването на ИТ инфраструктурата и интегрирането на различните ИТ системи на двете банки.

Началото на сътрудничеството с AIK Banka

AIK Banka премина през няколко етапа на обновяване на ИТ оборудването и адаптиране на практиките си към нормативната уредба, както и през търсенето на надежден партньор с необходимия опит, професионализъм и капацитет за реализиране на най-добрите ИТ решения.

През февруари 2017 г. предложихме на AIK Banka две инициативи, които да положат основата на цифрова трансформация на банката:

 • подобряване на инфраструктурата чрез консолидиране и хостване на системата за възстановяване след бедствия
 • Аутсорсинг на работните станции и отдела за обслужване чрез технология за инфраструктура за виртуални машини (VDI)

По време на този първоначален етап на сътрудничество беше постигнато споразумение за търсене на допълнителни решения, които да се адаптират напълно към специфичната ситуация, в която се намираше AIK Banka по това време, т.е. в сложния процес на придобиване на Alpha Banka. Все пак това бяха две институции с различни начини на управление на разходите и противоположни подходи към ИТ инфраструктурата и разходите.

ИТ предизвикателствата и специфичните изисквания на AIK Banka

В началото на сътрудничеството AIK Banka вече разполагаше с напълно функциониращ план за възстановяване при бедствия. Липсата на място за съхранение и недостатъчната сигурност на системата обаче създаваха доста проблеми.

Трябваше да се подобри съществуващият метод. Някои от основните проблеми бяха:

 • Неподходящ център за данни за възстановяване след бедствия и затруднения при вътрешната поддръжка на системата
 • Липсата на ресурси за разширяване на ИТ инфраструктурата
 • Остаряло оборудване – оборудването (VMware 5) се амортизираше през 2018 г. и имаше нужда от обновяване (VMware 6)

От друга страна, Jubanka не разполагаше с виртуализирана система, като вместо това използваше множество физически сървъри от по-старо поколение. Едно от основните искания на AIK Banka беше да се запази историята на данните на Jubanka, което не беше лесна задача, тъй като тази информация се съхраняваше както на местно ниво, така и в Атина.

AIK Banka искаше по-добър план за възстановяване при бедствия, който да е по-мащабируем дори при оптимизирани разходи.

Трябваше да се извърши следното:

 • Модернизиране на настоящата платформа, без да се нарушават съществуващите технологии и топологии
 • Пълна интеграция между ИТ системите на двете банки
 • Внедряване на надежден и ефективен план за възстановяване при бедствия
 • Оптимизиране на програмата за лицензиране
 • Осигуряване на по-добро решение с цел по-ниски общи разходи за притежание (TCO)

Дефиниране и внедряване на оптимално решение за възстановяване след бедствия

Тъй като примерът от практиката на AIK Banka беше сложен и имаше нужда да се включат няколко други страни, целият процес на сътрудничество продължи четиринадесет месеца. Това беше необичайно дълъг процес, но и обстоятелствата бяха особени.

Процесът беше разделен на три етапа:

 • Анализ и предлагане на алтернативно решение
 • Избор на най-доброто решение и план за миграция
 • Внедряване и тестване на решението за възстановяване след бедствия

Анализирането на най-ефективното решение отне по-голямата част от времето, така че всички участващи страни да разберат ползите от внедряването. Воден от своя ИТ ръководител Биляна Атанаскович, екипът по информационни технологии на AIK Banka демонстрира, че разбира значението и възможностите, които новите технологии могат да донесат на бъдещите бизнес начинания на банката, както и професионализма и ангажираността за реализирането на изключително сложни ИТ проекти и промени.

По време на първия етап Mainstream анализира ИТ инфраструктурите на двете банки и представи своите заключения и предложения в подробно бизнес проучване. В съответствие с него като начин за модернизиране на инфраструктурата и оптимизиране на разходите беше предложен оптимален план за възстановяване след бедствия, хостван в среда на Mainstream Enterprise Cloud. След представянето и одобрението от страна на ръководството дойде време за етапа на миграция и реализация на решението. В този пример самата миграция на системата беше извършена по ефективен начин и съгласно подробен план, като продължи само четири месеца.

Внедряването на решенията беше съпроводено с редица предизвикателства, много от които бяха пряко свързани с текущите дейности по сливането на Jubanka с AIK Banka и техническата миграция, която трябваше да се осъществи без да се нарушава ритъмът на работа.

Освен това проектът с възлагането на външни изпълнители изискваше време. Трябваше да се подготви документация за регулатора на ИТ екипа на AIK Banka, който трябваше да управлява множество дейности за кратък период от време.

Ефективност на решението за възстановяване след бедствия на AIK Banka

Внедреното от нас хостинг решение се оказа идеално в конкретния случай на AIK Banka. Чрез сравнителен анализ на вътрешните хостинг решения и тези на Mainstream стигнахме до заключението, че общите икономии в рамките на петгодишен период възлизат на 42%, което е чудесен резултат.

Проектът също така имаше няколко неизмерими ползи:

1.Подобряване на ефикасността и ефективността на ИТ операциите

 • Проактивна поддръжка и ранно засичане и реагиране на хардуерни и софтуерни проблеми
 • Единна точка за контакт – намаляване на броя на партньорите, на които трябва да се съобщава информация
 • Възможност за по-голям фокус върху други ИТ дейности, които биха донесли по-висока стойност за банката
 • Предвидими разходи за ИТ
 • Гъвкавост при по-нататъшно разрастване

2. Намаляване на риска при ИТ операциите

 • Гарантирано ниво на достъпност и предоставяне на услуги в съответствие с подписаното споразумение за ниво на обслужване (SLA)
 • Изолирана инфраструктурна среда в център за данни от ниво 3
 • Бързо възстановяване в случай на частичен или пълен отказ на центъра за данни
 • Редовно обновяване на оборудването
 • Поддържане на качеството на предоставяните услуги чрез непрекъснато техническо обучение на служителите

С помощта на Mainstream Enterprise Cloud (частна облачна услуга) стана възможно оптимизирането на разходите за ИТ, главно поради преминаването от CAPEX (капиталови разходи) към OPEX (оперативни разходи). Тази гъвкавост позволи по-добро управление на ресурсите и ненатоварващи инвестиции в развитието на други бизнес сегменти, което беше едно от основните изисквания на AIK Banka.

Тъй като банката работи с класифицирани и чувствителни данни, е необходимо да има високо ниво на сигурност. Дори и при най-лошия сценарий, като например частична или пълна загуба на центъра за данни, информацията е в безопасност благодарение на функционалността за взаимно копиране на центъра за данни.

С подписването на споразумението за ниво на обслужване (SLA) с AIK Banka, компанията Mainstream пое пълната грижа за инфраструктурата и всички настройки, осигурявайки поддръжка от висок клас, заедно с гарантирането на непрекъсната, денонощна достъпност на системата. По този начин беше създадена единна точка за контакт, което значително опрости комуникацията и улесни всички процеси.

Други казуси

От споделен хостинг до скалиране в облак

Една от главните цели на проекта беше да осигури на клиентите на компанията Sava Osiguranje висококачествен потребителски опит чрез 24/7 достъп и оптимално функциониране на електронния магазин във всеки един момент, независимо от броя на посещенията.

Cloud хостинг за развит електронен търговец

Високодостъпна система без единична точка на отказ, създадена с месечна гаранция за безотказна работа от 99,99% и денонощно наблюдение.

Managed Hosting като отговор на предизвикателствата

Нашето сътрудничество започна през 2010 г., когато Ringier Axel Springer ни се довери, като избра нашите напълно управлявани хостинг услуги.