Партньорство за оценка на цифровата зрялост

Като регионален лидер в областта на дистрибуцията и логистиката, компанията Nelt постоянно се нуждае от иновации, за да отговори на нуждите на своите клиенти, да оптимизира бизнес процесите и да следва новите бизнес тенденции. С цел подобряване на дейността си компанията реши да направи оценка на цифровата зрялост заедно с надежден партньор и да създаде план за бъдещи проекти по пътя на цифровата трансформация.

Цели

 • Намиране на надеждни партньори, които да подпомогнат процеса на цифровизация и цифрова трансформация.
 • Идентифициране на решения и области за подобрение в съответствие с настоящите и бъдещите бизнес изисквания.
 • Спестяване на време, опростен подход към ежедневните задачи и по-усъвършенствана комуникация в екипа и между групите по време на анализа на зрелостта.

Подход

 • Дефиниране на всички бизнес процеси и тяхното анализиране въз основа на методологията за цифрова трансформация на Microsoft.
 • Анализ на настоящите и бъдещите нужди, представяне на алтернативни решения и предлагане на оптимален план.
 • Разбиране на текущите технически условия на потребителите и осъзнаване как се използва системата от бизнес звената.
 • Сравнителен анализ по отношение на компании, работещи в същите или подобни отрасли в Европа и извън нея.
 • Подкрепа от страна на експертите по основните направления и Microsoft по време на анализа и създаването на препоръки.

Резултати

 • Резултати от анализа на текущото и целевото ниво на цифровата зрялост на компанията.
 • Гъвкавост и удовлетвореност на клиента от техническа и бизнес гледна точка.
 • План за усъвършенстване на системата в съответствие с дефинираните технологии и бизнес процеси.
 • План за бъдещи решения с по-ефективно сътрудничество и комуникация със съществуващите партньори и сътрудници.

Оценка на цифровата зрялост за Nelt Group

Nelt Co Belgrade (Nelt) е основана през 1992 г. като предприятие, чиято основна дейност е търговия. През годините Nelt се превърна във водеща компания в следните области: дистрибуция на потребителски стоки, тютюневи и фармацевтични продукти, логистични услуги и търговски маркетинг в Сърбия. Като безспорен лидер на местния пазар, тя се фокусира върху експанзията си и на чуждестранните пазари.

По време на дейностите по проекта екипът на Mainstream, в сътрудничество с експерти на Microsoft, извърши оценка на цифровата зрялост, като се фокусира върху идентифицирането на цифровите инициативи за двойна трансформация като основна парадигма по пътя към цифровизацията на клиентските услуги.

Въз основа на дефинирания обхват екипът на проекта събра данни от клиенти чрез интервюта с представители на ръководството на компанията, чиято информация послужи като отправна точка за определяне на основата на проекта за оценка на цифровата зрялост на компанията. След това бяха проведени срещи с ключови отговорници за процесите и беше извършен анализ на текущото и целевото ниво на цифрова зрялост.

Проектът в цифри:

 • 15 работни семинара
 • 7 области на процеси (продажби, логистика, обслужване на клиенти, финанси, анализ на данни, ИТ стратегия и трансформация, човешки ресурси)
 • 26 участници от Nelt
 • 9 консултанти от Mainstream и Microsoft

За проекта на Nelt Group

Nelt е водеща компания в Сърбия в областта на логистиката и дистрибуцията и разполага с най-добрите експерти и добре развит персонал за управление на качеството. Освен това в рамките на организационната си структура Nelt Group разполага с отдел „Стратегия и трансформация“, който се занимава доста успешно с цифровизацията и подобряването на бизнеса.

Благодарение на стабилността на бизнеса си, тя е спечелила репутацията на надежден бизнес партньор, фокусиран върху нуждите на своите клиенти. Следвайки новите технологии, компанията реши да инвестира в процеса на цифровизация. Цифровата трансформация е процес, при който въвеждането на различни цифрови технологии създава или модифицира съществуващите бизнес процеси, култури и очаквания на клиентите, за да се постигнат бизнес целите и пазарните изисквания. Nelt, като един от лидерите в областта на иновациите на вътрешния пазар на дистрибуторски и логистични услуги, започна процеса на цифровизация.

Mainstream има дългогодишно сътрудничество с Nelt Group и е признат за надежден партньор, който е подкрепил компанията в следните процеси:

 • Оценка и оптимизация на инфраструктурния капацитет
 • Анализи на осъществимостта на внедряване на облачни технологии

След гореспоменатите успешни проекти логичната следваща стъпка беше да се направи цялостна оценка на цифровата зрялост на компанията и да се създаде план за следващия период. По време на този анализ Mainstream и Nelt достигнаха до заключението, че е възможно по-нататъшно опростяване на процесите, спестяване на време и увеличаване на производителността чрез въвеждане на адекватни промени и чрез цифровизация.

Как се разви проектът на Nelt Group

Проведе се начална среща, на която компаниите определиха организационните звена и областите на процесите, които ще бъдат във фокуса на анализа. След това последваха следните стъпки:

 • Бизнес анализ (анализ на планираните дейности, настоящите трудности и желаните резултати)
 • Оценка на зрелостта и консултации с експерти в целевите области
 • Определяне на приоритетите на инициативите в сътрудничество с клиента
 • Създаване и представяне на доклад за цифровата зрялост с план за внедряване

Mainstream разработи своя собствена методология за този вид анализ, която се основава на методологията за цифрова трансформация на Microsoft и нейните четири стълба:

1. Ангажиране на клиента (EYC)
2. Овластяване на служителите (EYE)
3. Оптимизиране на операциите (OYO)
4. Трансформиране на продукта (TYP)

По време на анализа се извърши оценка на всички ключови бизнес процеси, бяха идентифицирани настоящите проблеми, както и желаното състояние, и въз основа на това инициативите бяха категоризирани в един от стълбовете, като беше определено тяхното ниво на зрялост. Оценката на зрелостта варира от 1 до 5 точки:  1-Забавяне; 2- Персонализиране; 3-Мониторинг; 4-Иновации и 5-Лидерство.

Целият проект се осъществи на три етапа:
1. Анализиране и определяне на пространството за цифровизация
2. Групиране на инициативите за цифровизация
3. Приоритизиране на инициативите и планиране на по-нататъшните стъпки

Въз основа на външна и вътрешна информация, както и на установените нива на зрялост и желаните области за бъдещо подобрение, бяха идентифицирани 80 области за цифрово подобрение. На базата на идентифицираните предложени области за цифрово подобрение след анализ с екипа по стратегия и трансформация бяха избрани 46 инициативи за по-нататъшна оценка. В резултат на още една работна среща с екипа по научно-технически въпроси, консултации с експерти в областта от чужбина и вземане на решения относно важността на инициативите и колко е лесно тяхното изпълнение, девет инициативи бяха определени като ключови стратегически инициативи, а 22 цифрови инициативи бяха включени в плана за изпълнение.

След определянето на стратегическия план Mainstream продължи да подкрепя Nelt в процеса на по-нататъшно развитие на инициативите и идентифициране на надеждни партньори, които биха могли успешно да реализират планираните проекти за цифровизация и цифрова трансформация.

Впечатления от сътрудничеството

"Цифровата зрялост оказва значително влияние върху конкурентното ни предимство във всички ключови бизнес параметри. Сравнявайки настоящата ситуация, желаното състояние и съществуващите технологични решения, ние определихме инициативите, които ще ни позволят да продължим да я подобряваме."

Милан Букорович

Главен технически директор, Nelt Group

Други казуси

От споделен хостинг до скалиране в облак

Една от главните цели на проекта беше да осигури на клиентите на компанията Sava Osiguranje висококачествен потребителски опит чрез 24/7 достъп и оптимално функциониране на електронния магазин във всеки един момент, независимо от броя на посещенията.

Cloud хостинг за развит електронен търговец

Високодостъпна система без единична точка на отказ, създадена с месечна гаранция за безотказна работа от 99,99% и денонощно наблюдение.

Managed Hosting като отговор на предизвикателствата

Нашето сътрудничество започна през 2010 г., когато Ringier Axel Springer ни се довери, като избра нашите напълно управлявани хостинг услуги.